sombra derecha
sombra izquierda
sombra

Operativo San Xoán 2022

Avisos

Operativo San Xoán 2022

23 junio, 2022

SERVIZO ESPECIAL “NOITE DE SAN XOÁN”

Con motivo da celebración da Noite de San Xoán e ao obxecto de que no sexa necesaria a utilización de vehículos particulares, deseñouse un dispositivo especial dende P. de Pontevedra, consistente en 8 lanzadeiras que ofrecerán unha frecuencia de 10 minutos cada unha e que realizarán a súa última saída de P. de Pontevedra ás 2:30h do día 24 de xuño.

A partir das 3h do día 24 de xuño quedará en funcionamento o servizo nocturno, con saídas ás horas en punto e ás medias. O servizo das horas seguirá o percorrido habitual; o das medias farao en sentido inverso, é dicir, primeiro pasará polos Castros continuando dirección o Castrillón. Realizará a súa última saída ás 6h.

Mediante este dispositivo especial “Noite de San Xoán” comunicarase o entorno da P. de Pontevedra cos distintos barrios da cidade, co obxectivo de que resulte mais familiar a identificación do destino de cada unha das lanzadeiras, manténdose os números das liñas e as súas denominacións, coincidentes con cada unha das zonas ás que prestan servizo, de acordo ao seguinte detalle:

Liña 1: saída de P. de Pontevedra, incorporándose en P. de Ourense ao seu percorrido habitual. Circulará pola Av. de Oza en lugar de facelo pola Av. do Exército. Desta forma prestarase servizo á Gaiteira, Os Castros e Castrillón, baixando pola Av. de Monelos.

Liña 1A: saída de P. de Pontevedra, incorporándose en P. de Ourense ao seu itinerario habitual. Con este servizo atenderase á zona de Salvador de Madariaga, Paxariñas, Mato Grande, Barrio das Flores, Eirís, Pedralonga e A Pasaxe, se ben a este último chegarase se hai usuarios que o demanden, en caso contrario dará a volta para retornar á P. de Pontevedra.

Liña 3: prestará servizo dende P. de Pontevedra aos Rosales seguindo o seu percorrido habitual en dito tramo, atendendo a Cidade Escolar, Labañou, Os Rosales e San Pedro de Visma.

Liña (3A): circular Cidade Vella – Monte Alto: de P. de Pontevedra a Monte Alto, prestará servizo co seguinte percorrido: P. de Pontevedra, Santo André, Santa Catalina, Obelisco, Porta Real, Parrote, Maestranza, Orillamar, baixada a Durmideiras, rolda de Monte Alto, mercado de Hércules, Av. de Hércules, rúa da Torre, P. de España, Hípica, Abente y Lago, Obelisco e P. de Pontevedra.

Liña 6: de P. de Pontevedra a Meicende, prestando servizo ás zonas de Paseo das Pontes – Santa Margarida, parte alta da Sagrada Familia, Agra do Orzán e Ventorrillo, na súa parte mais próxima á Av. de Fisterra, continuando pola Moura ata Meicende.

Liña 7: P. de Pontevedra ao Ventorrillo atendendo a Peruleiro, Rolda de Outeiro, Agra do Orzán e todo a contorna da Vila de Negreira.

Liña 11: P. de Pontevedra aos Mallos. Prestará servizo a Pla y Cancela, contorna da Rolda de Nelle, Mallos, Vioño e parte baixa da Sagrada Familia.

Liña 21: P. de Pontevedra a Novo Mesoiro, prestando servizo á contorna de Catro Camiños – Corte Inglés, segunda fase de Elviña, Pablo Picasso, Birloque, Martinete, Mesoiro e Novo Mesoiro.


 

SERVICIO ESPECIAL “NOCHE DE SAN JUAN”

Con motivo de la celebración de la Noche de San Juan y al objeto de que no sea necesaria la utilización de vehículos particulares, se ha diseñado un dispositivo especial desde Plaza de Pontevedra, consistente en 8 lanzaderas que ofrecerán una frecuencia de 10 minutos cada una y que realizarán su última salida de Plaza de Pontevedra a las 02:30 horas del día 24 de junio.

A partir de las 03:00 horas del día 24 de junio quedará en servicio el Búho, con salidas a las horas en punto y a las medias. El servicio de las horas seguirá el itinerario habitual; el de las medias lo hará en sentido inverso, es decir, primero pasará por los Castros continuando hacia el Castrillón. Realizarán su última salida a las 06:00 horas.

Mediante este dispositivo especial “Noche de San Juan” se comunicará el entorno de Plaza de Pontevedra con los distintos barrios de la ciudad. Con el objeto de que resulte más familiar la identificación del destino de cada una de las lanzaderas se mantienen los números de las líneas y sus denominaciones, coincidentes con cada una de las zonas a las que prestan servicio, según el siguiente detalle:

Línea 1: Salida de Plaza de Pontevedra, incorporándose en Plaza de Orense a su itinerario habitual. Circulará por la Avda. de Oza en lugar de hacerlo por la Avda. del Ejército. De esta forma se prestará servicio a la Gaiteira, Los Castros y Castrillón, bajando por la Avda. de Monelos.

Línea 1A: Salida de Plaza de Pontevedra, incorporándose en Plaza de Orense a su itinerario habitual. Con este servicio se atenderá a la zona de Salvador de Madariaga, Pajaritas, Mato Grande, Barrio de las Flores, Eirís, Pedralonga y A Pasaxe, si bien a este último se llegará si hay usuarios que lo demanden en caso contrario dará la vuelta para retornar a la Plaza de Pontevedra.

Línea 3: Prestará servicio desde Plaza de Pontevedra a Los Rosales siguiendo su itinerario habitual en dicho tramo, atendiendo a Ciudad Escolar, Labañou, Los Rosales y San Pedro de Visma.

Línea (3A) Circular Ciudad Vieja – Monte Alto: De Plaza de Pontevedra a Monte Alto, prestará servicio con el siguiente itinerario: Plaza de Pontevedra, San Andrés, Santa Catalina, Obelisco, Puerta Real, Parrote, Maestranza, Orillamar, Bajada a Adormideras, Ronda de Montealto, Mercado de Hércules, Avda. de Hércules, Calle de la Torre, Plaza de España, Hípica, Abente y Lago, Obelisco y Plaza de Pontevedra.

Línea 6: De Plaza de Pontevedra a Meicende, prestando servicio a las zonas de Paseo de los Puentes-Santa Margarita, parte alta de la Sagrada Familia, Agra del Orzán y Ventorrillo, en su parte más cercana a la Avda. de Finisterre, continuando por la Moura hasta Meicende.

Línea 7: De Plaza de Pontevedra al Ventorrillo atendiendo a Peruleiro, Ronda de Outeiro, Agra del Orzán y todo el entorno de Villa de Negreira.

Línea 11: De Plaza de Pontevedra a los Mallos. Prestará servicio a Pla y Cancela, entorno de Ronda de Nelle (zona Mallos), Mallos, Vioño y parte baja de la Sagrada Familia.

Línea 21. De Plaza de Pontevedra a Novo Mesoiro, prestando servicio al entorno de Cuatro Caminos-Corte Inglés, Segunda Fase de Elviña, Pablo Picasso, Birloque, Martinete, Mesoiro y Novo Mesoiro.